Створений з метою розробки науково-методичних засад обліку нерухомих пам’яток, а також для інформаційного забезпечення справи вивчення, дослідження, охорони, збереження та популяризації нерухомої культурної спадщини країни. Але основним напрямком діяльності відділу є забезпечення формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України, створення банку даних нерухомих об’єктів культурної спадщини, розробка програмного забезпечення та автоматизованої інформаційно-пошукової системи електронного реєстру нерухомих пам’яток України.

Відділом здійснюється науковий супровід формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України; експертизу об’єктів культурної спадщини пропонованих до занесення до Реєстру; розроблення методики системного вивчення об’єктів культурної спадщини, в тому числі інвентаризації та паспортизації; формування системи комплексного моніторингу для всіх типів та видів пам’яток, виконання інформаційно-аналітичних досліджень у сфері охорони культурної спадщини щодо кількості та класифікації об’єктів культурної спадщини, стану їх збереження, фінансування сфери охорони культурної спадщини.

Здійснює організацію видання наукових та науково-популярних робіт Інституту. Організовує та проводить конференції, семінари, виставки та інші види культурно-просвітницької роботи з питань збереження, популяризації об’єктів культурної спадщини, поширення вітчизняного і світового досвіду у сфері охорони культурної спадщини.

Проводить обстеження стану об’єктів культурної спадщини, складає акти технічного стану та готує документацію для укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини. Розробляє попередні пропозиції щодо реставрації об’єктів культурної спадщини з встановленням черговості робіт.

Розробляє історико-архітектурні опорні плани з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів, проекти методичних рекомендацій стосовно визначення меж історичних ареалів, зон охорони пам’яток на основі історико-архітектурного опорного плану для історичних населених місць та стосовно виконання плану організації території історико-культурних заповідників.

Забезпечує збереження та використання об’єктів культурної спадщини, які розташовані в регіонах України. Проводить комплексні історико-архітектурні та містобудівні дослідження, опрацьовує програми і проекти збереження та регенерації історичних населених місць, ландшафтів і територій.

Здійснює формування повної і достовірної інформації про результати діяльності та майновий стан, необхідної для прийняття ефективних рішень, здійснює контроль за використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, забезпечує складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової та інших форм звітності. Займається плануванням фінансово-економічної діяльності інституту, складанням та поданням бюджетних запитів, здійснює аналіз економічного стану інституту, готує штатний розпису інституту та змін до нього, формує цінову політику шляхом економічно обґрунтованих розрахунків вартості оплати за наданих послуг.
Здійснює юридично-правовий супровід поточної роботи, контроль за виконанням наказів та розпоряджень, займається  організаційним забезпеченням діяльність всіх структурних підрозділів.

Здійснює підготовку, оцінку, моніторинг виконання інвестиційних проектів розвитку об’єктів культурної спадщини із залученням державних та приватних інвестицій, співпрацює з Міністерством культури України, національними заповідниками та іншими організаціями сфери управління Міністерства культури України, які залучені до реалізації інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень. Готує аналітичні матеріали, довідки, звітну документацію щодо ходу реалізації інвестиційних проектів розвитку об’єктів культурної спадщини.

Здійснює науково-технічну експертизу стану збереження об’єктів культурної спадщини та розробляє науково-проєктну документацію консервації, реставрації, реабілітації, регенерації об’єктів культурної спадщини з метою збереження, музеєфікації, використання об’єктів культурної спадщини для культурно-освітніх, туристичних, рекреаційних та інших цілей.

Здійснює цілісне управління проектами будівництва за дорученням замовника: отримання дозволів та погоджень для всіх етапів проекту (оренда землі, дозвіл на проектування, отримання технічних умов, експертиза, дозвіл на будівництво); технічний нагляд замовника та здача об’єкта в експлуатацію.