Робота «План організації території Шевченківського національного заповідника в м. Каневі» з визначенням меж та зон охорони пам’яток заповідника, виконана Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України у 2012 р. відповідно до планової теми Інституту. 

Мета роботи – забезпечення збереження та доцільного використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини Шевченківського національного заповідника у м. Каневі Черкаської області, шляхом розроблення Плану організації території заповідника та проекту меж і режимів використання території заповідника та зон охорони пам’яток.

Проект розроблений на основі діючої нормативної бази та Державних будівельних норм України.

Робота складається з текстової (пояснювальна записка) і графічної частин.

Пояснювальна записка включає розділи, присвячені історії створення і етапам розвитку Шевченківського національного заповідника в м. Каневі, його історико-культурному потенціалу (пам’ятки архітектури, історії, монументального мистецтва, археології, природи), характеристиці природної складової ландшафту.

Надзвичайно актуальним є проектно-регулятивний розділ роботи, в якому визначено:

  •  території Шевченківського національного заповідника;
  • охоронні зони, в тому числі – зони охорони археологічного культурного шару, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту;
  • межі та режими використання територій та зон охорони заповідника;

Графічна частина роботи представлена кресленнями:

У складі представленої роботи проведено значний обсяг історико-містобудівних досліджень і зроблено теоретичні висновки, проаналізована археологічна спадщина терену за результатами новітніх досліджень, визначено розташування пам’яток і об’єктів історико-культурної спадщини, межі й режими використання території заповідника та його зон охорони. Визначено заходи з охорони, використання, реставрації, реабілітації, музеєфікації пам’яток заповідника, збереження традиційного характеру середовища. Розроблено пропозиції щодо архітектурно-планувальної і ландшафтної організації території заповідника.

Необхідно зазначити, що з метою збереження і захисту територій візуально та просторово пов’язаних із заповідником, в рамках даної роботи було визначено зону охоронюваного ландшафту, яка охоплює найбільш оглядову частину лівобережжя, що візуально відкривається з Тарасової гори і формує уявлення про її довкілля.

План організації території Шевченківського національного заповідника у м. Каневі, після розгляду і схвалення на Вченій раді НДІ пам’яткоохоронних досліджень 19 січня 2013 р. і Науково-методичній раді Міністерства Культури України 12 квітня 2013 р., затверджено наказом Міністерства культури України від 12.06.2013 р. № 515.