За ред. Вечерського В.В.; Відп. за вип. Звіряка А.І. – К.: , 2013. – 334 с; 128 іл. (Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень).

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням трьох українських міст різного адміністративного статусу, що належать до різних історичних регіонів і відрізня­ються за цінністю нерухомої культурної спадщини та збереженістю традиційного характеру середовища. Це обласний центр Суми, районний центр Полтавської області Миргород та районний центр Рівненської області Корець. Дослідження виконані Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень протягом 2011-2012 рр., а саме – по кожному місту окремо було розроблено науково-проектну документацію, яка включає історико-архітектурні опорні плани, визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів цих міст. Зазначена науково-проектна документація стала основою для розроблення генеральних планів цих міст і невід’ємною частиною цієї містобудівної документації.

Дана монографія продовжує серію, започатковану ще в 2008 р. монографіями «Історико-містобудівні дослідження Чернівців» та «Історико-містобудівні дослідження Одеси» і продовжену у 2011 р. аналогічними монографіями про міста Київ, Керч, Васильків, Вінниця, Ізмаїл, Горлівка. Тут продовжується узагальнення досвіду Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних дослі­джень щодо розроблення по різних історичних містах науково-проектної документації, спрямо­ваної на збереження нерухомої культурної спадщини. Відтак монографія може бути методичним орієнтиром при розробленні такої документації по інших історичних містах.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, працівників органів охорони куль­турної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Рецензенти: доктор архітектури, професор Дьомін М.М., кандидат історичних наук Денисенко Г.Г., кандидат історичних наук Моця Б.0., архітектор Ленченко В.0., архітектор Пономарьов Г.В.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень МКУ.

ББК 85.118.2 ISBN 978-966-651-959-0

© Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень МКУ, авторський колектив, 2013

© Видавництво «Фенікс», оформлення, 2013