За ред. Вечерського В.В.; Відп. за вип. Звіряка А.І. – К., 2014. – 256 с; 115 іл. (Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень).

Монографію присвячено проблемі розроблення планів організації територій державних історико-культурних заповідників. У виданні узагальнено досвід Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої науково-проектної документації по за­повідниках у м. Києві (Національний заповідник “Софія Київська”), м. Батурині Чернігівської області (Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”), м. Каневі Черкаської області (“Шевченківський національний заповідник”). Ландшафт, розпланування, об’ємно-просторова композиція, забудова, пам’ятки та об’єкти культурної спадщини цих запо­відників мають не лише національне, а й загальноєвропейське та світове значення.

Монографія продовжує серію, започатковану у 2011 р. монографіями “Історико-культурні заповідники” та “Історико-культурні заповідники. Плани організації територій”. Результатами науково-дослідних робіт, представлених у цьому виданні, є плани організації територій конкретних заповідників, якими визначено межі та режими використання територій та зон охорони, а також черговість заходів щодо охорони, використання, реставрації, реабілітації, музеєфікації пам’яток заповідників, збереження традиційного характеру середовища.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культуро­логів, істориків, археологів, краєзнавців, бібліотечних і музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а також усіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Рецензенти: професор, кандидат архітектури, член-кореспондент Національної академії мистецтв України Скорик Л.П., кандидат історичних наук Івакін В.Г., кандидат історичних наук Моця Б.О., архітектор Ленченко В. О., архітектор Юрченко С. Б.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень МКУ.

ISBN 978-966-2370-29-4

УДК 908+719](477) ББК 26.89(4Укр)

© Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень МКУ, авторський колектив, 2014

© СПД Павленко, оформлення, 2014